top of page

תחומי התמחות

תכנון

תכנון

מערכת התכנון בישראל בנויה כפירמידה היררכית, שבראשה תכנית המתאר הארצית, מתחתיה תכנית המתאר המחוזית וברמה המקומית נמצאות תכנית המתאר המקומית והתכנית המפורטת. המשרד מציע ייצוג משפטי בהתנגדויות להליכי התכנון שמתנהלים בכל רמותיה של פירמידת התכנון. בין היתר המשרד מעניק ייצוג משפטי בהליכי איחוד וחלוקה שהשפעתם על זכויות הקניין של הבעלים רב. המשרד אף מלווה תושבים בהליכי התחדשות עירונית. הטיפול המשפטי מתפרש לכל אורך שלבי התהליך: משלב ההתנגדות ועד לעררים ו/או עתירות מנהליות או עתירות לבג"ץ. כמו כן, המשרד מציע ליווי משפטי לייזום וקידום תכניות וכן מתן חוות דעת בסוגיות שונות הקשורות בהליכי התכנון.

רישוי

הליכי הרישוי הם ההליכים שבסופם מתקבל היתר הבניה, אשר מכוחו מותר לבצע את העבודה המבוקשת. הליכי הרישוי מתנהלים על פי רוב מול הועדות המקומיות לתכנון ובניה. מעורבות הציבור בהליכי הרישוי מתרחשת בדרך כלל כאשר בקשת ההיתר טעונה שיקול דעת מיוחד של הועדה המקומית. כך לדוגמא, כאשר מוגשת בקשה להקלה או לשימוש חורג. דוגמא שכיחה נוספת בימינו היא בקשת היתר מכוחה של תמ"א 38. על ההליכים הללו ניתן להשפיע בדרך של הגשת התנגדות לועדה המקומית. גם כאשר מתבקשת בניה על קרקע משותפת (ללא הסכמת כלל הבעלים) ניתן להשפיע על הליכי הרישוי באמצעות הגשת התנגדות. המשרד מציע ייצוג משפטי בהליכי התנגדויות לבקשות היתר ולהקלות ושימושים חורגים. את החלטות הועדה המקומית בענייני רישוי ניתן לתקוף בועדת הערר או בפני בית המשפט לעניינים מנהליים. המשרד מציע ליווי וייצוג משפטי בכל ההליכים הללו.

היטל השבחה ופיצויים בגין נזקי תכנון

היטל השבחה הוא תשלום חובה המשולם לועדה המקומית לתכנון ובניה, בגין פעולה תכנונית משביחה כגון אישור תכנית משביחה ביחס למקרקעין מסויימים ולחילופין אישור הקלה או שימוש חורג. היטל ההשבחה מהווה חלק משמעותי בהכנסות הרשויות המקומיות, ולעתים הרשויות נוקטות בפרשנות מרחיבה שמגדילה את סכום ההיטל שנדרש מבעל הקרקע. במקרים הללו מומלץ מאוד לעמוד על הזכויות ולתקוף את דרישת התשלום מטעם הועדה המקומית. תקיפת שומת הועדה המקומית נעשית בפני שמאי מכריע – כאשר המחלוקת היא שמאית במהותה או בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה – כאשר המחלוקת היא משפטית. המשרד מציעה ליווי וייצוג בהליכי הערר לצורך הפחתת התשלום לועדה המקומית.

צידו השני של המטבע הוא הפיצוי אותו חייבת הועדה המקומית לשלם לבעל קרקע, בגין פגיעה שנגרמה כתוצאה מתכנית מתאר. במקרה בו שווי של נכס נפגע כתוצאה מתכנית, זכאי בעל הנכס להגיש תביעת פיצויים לועדה המקומית. המשרד מציע ייצוג בתביעות פיצויים כאמור וליווי גם בהמשך התהליך בהגשת ערר על החלטת הועדה המקומית וככל שיש צורך בדבר ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר.

הפקעות

חוק התכנון והבניה ופקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מסמיכות את רשויות המדינה והרשויות המקומיות להפקיע קרקעות לצרכים ציבוריים כגון כבישים, מדרכות, מבני ציבור, שטחי ציבור פתוחים וכד'. הדין קובע כללים לגבי חוקיות ההפקעה כמו גם לגבי הפיצויים המגיעים לבעל הקרקע בגין הפקעת מקרקעיו או חלק מהם. על כן, במקרה בו צפויה להתרחש הפקעה, חלקית או מלאה, במקרקעיו של אדם, חשוב מאוד להגן על הזכויות, לצמצם את הפגיעה ולדאוג לקבלת פיצוי נאות בגין הזכויות שהופקעו. המשרד מלווה בעלי קרקעות בהליכים הללו למיצוי זכויותיו.

רישוי
היטל השבחה
הפקעות
צרו קשר - תחומי התמחות
bottom of page