top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

קו בניין

מה עושים כאשר המגרש הקנייני אשר לגביו מתייחסת החכירה מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שונה מהמגרש התכנוני - על פי תכנית המתאר? בסוגיה המעניינת הזו נתקלתי כאשר הגיעו למשרדי בעלי בית צמוד קרקע בעיר מרכזית. על פי התכנית התקפה, ניתן לבנות מספר בתי מגורים על המגרש התכנוני במרחק של 3 מטרים זה מזה. ברם, בענייננו אנו, המגרש התכנוני חולק לשלושה מגרשים קנייניים. לכל מגרש קנייני – חוכר אחר. מה הדין אם כך, כאשר אחד החוכרים מבקש "לנצל" את הבניה בשטחו עד לקו הגבול, ובכך "מאלץ" את השכן ליסוג 3 מטרים מקו הגבול הקנייני ואולי "לאבד" בכך חלק מזכויות הבניה? ובכן, כלל ידוע הוא שהועדה המקומית אינה עוסקת בנושאים קנייניים, אלא תכנוניים בלבד. אולם, במקרים המתאימים ניתן לשכנע את הועדה לראות את התמונה בכללותה ולקבל החלטה מושכלת והוגנת. כך אכן קרה לשמחתי במקרה זה והתכנון "הצפוף" והפוגעני נבלם.


Comments


bottom of page